dilluns, 30 d’abril de 2012

Un projecte per a millorar el futur

Enric Martín Fuentes,
candidat a director de l’EPSEVG
 
El seu equip:
 • Manuel Moreno,
 • Rafael Morillas,
 • Ignasi Perat,
 • Sergi Sánchez, 
 • Antonio Miguel López,  
 • Jordi Segalàs (Comissionat), ...
Estem davant uns desafiaments molt importants, com a país, com a Universitat i com a Escola. Tots en som responsables de l’elecció que fem, d’ella en dependrà una part del nostre futur.


Ens presentem com a equip amb experiència en la gestió, renovat en les persones i les idees, i compromès amb l’Escola. I ens presentem amb el desig d’obtenir la vostra confiança per a fer front, al vostre costat, als reptes que tenim.
Coneixem perfectament la situació actual de l’Escola, i de la universitat en general. Aquest coneixement ens condiciona, i ens valida al mateix temps, alhora de presentar les nostres propostes d’actuació. Són propostes que van adreçades a millorar el nostre posicionament a l’àmbit universitari, a millorar les nostres condicions de treball, a potenciar els nostres punts forts. Són propostes que us presentem i sotmetem a la vostra confiança, i de les que us demanem ens digueu com les podem millorar.
El nostre compromís és de treballar pel camí del diàleg i la participació. La nostra visió de l’Escola és de continuar sent un eix clau en el desenvolupament social i tecnològic del nostre àmbit d’actuació, i esdevenir el referent territorial de la UPC al sud de Barcelona.
Per una escola de tots i per a tots


Volem una Escola d’excel·lència universitària, pública i de qualitat, referent territorial de la UPC.
Volem fer front, al vostre costat, als reptes que tenim.
El nostre compromís és de treballar pel camí del diàleg i la participació.
Us presentem unes propostes adreçades a millorar les nostres condicions. Digueu-nos com les podem millorar.

1. Els nostres actius: Les persones

L’actiu més important que tenim són les persones: professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat. Les necessitats, les aspiracions són diferents, havent-hi punts d’intersecció, i les solucions han de ser complementàries. Cal actuar de forma global de manera que tothom es senti implicat, cal la complicitat de tothom per a aconseguir allò que volem, cal fer front a la responsabilitat que tots en tenim.  


Des de la direcció s’han d’impulsar mecanismes de participació i de coordinació, millorant les actituds i els mecanismes de la comunicació. La direcció no la forma únicament el director i el seu equip directiu, en formen part també els comissionats, els coordinadors i els membres de les diferents comissions. Tothom ha de veure’s formant part d’aquesta direcció, cadascú en el seu àmbit de participació, i el director com a impulsor i dinamitzador d’aquesta xarxa.


El govern més immediat de l’Escola passa per allò que coneixem com a equip directiu, i la seva estructura funcional seria:No és una estructura de capes concèntriques, els diferents membres que la integrem hem de tenir una relació directa amb tot i amb tothom, sense traves.
1.1.         El PDI:

El PDI és l’eix conductor de les activitats principals de la nostra institució: la docència, la recerca i la transferència del coneixement. Desprès d’uns anys d’adaptació a unes formes noves de treballar, com ha estat la implantació de l’EEES, toca ara revisar també com ha afectat aquest procés al PDI. Les accions més immediates haurien de ser:
·         Reconeixement de les activitats de tutorització i de coordinació, entre d’altres. Aquest reconeixement fins ara no ha estat prou eficient, degut a la manca de recursos que hem patit els darrers anys. En aquesta línia, la incorporació dels assistents docents de l’AGAUR podria suposar un suport a la tutorització.
·         Increment del nivell de participació del PDI en la vida del campus, aquesta participació no és únicament en els òrgans de govern, que ja està definida, sinó també en el desenvolupament ordinari de les diferents activitats.
·         Simplificació dels processos administratius, de forma que facilitin més encara el treball del PDI. Especial atenció s’ha de posar en eliminar els documents físics i en agilitar els  tràmits.
·         Aconseguir PDI amb nivell acadèmic consolidat als departaments, i exigir als departaments vetllar per complir amb aquest compromís. El més immediat és aconseguir PDI a temps complet, permanent i doctor, i canviar la tendència de considerar Vilanova com a dipòsit de punts docents per a estabilitzar i/o promocionar PDI a altres campus. La direcció donarà el seu suport a totes aquelles seccions que exigeixin als seus departaments la consolidació del PDI a temps complet.

1.2.         El PAS:

El PAS viu moments d’incertesa i d’angoixa, no aliens als que patim el conjunt del personal de la universitat. La defensa de la universitat pública de qualitat, com a model fonamental del sistema universitari, passa per reivindicar mesures que dignifiquin el paper de tot el personal, i no la seva criminalització. En aquest sentit les accions més immediates haurien de ser:
·         Estabilització del PAS, garantint el compliment d’allò acordat pel Consell de Govern amb l’aprovació de la UTG. Defensarem davant els òrgans de decisió de la UPC els llocs de treball de tot el personal que actualment pertany al nostre campus.
·         Increment del nivell de participació del PAS en la vida del campus. Reunions periòdiques amb els caps d’àrea per estar més a prop seu i copsar, de forma més directa, els problemes i les inquietuds que puguin haver-hi.
·         Extensió de l’e_administració al major número possible de processos, amb la finalitat de facilitar la labor del PAS i minimitzar la gestió documental en format físic.
·         Promoure la formació del personal, orientada a assolir uns estàndard superiors de qualitat i una millor opció de promoció.

1.3.         L'Estudiantat:

No pel fet de ser situat en darrer lloc és el menys important. Les activitats bàsiques, com són la docència i en part la recerca, giren al voltant de l’estudiantat, i l’estudiantat n’és  l’eix vertebrador. Cal planificar accions adreçades a millorar el rendiment acadèmic, però també a garantir l’empleabilitat i el grau de satisfacció respecte a la nostra escola.  Els temes pendents són:
·         Acabar d’implantar el pla d’acció tutorial.
·         Promoure que el 100% dels estudiants participin en programes de pràctiques o de mobilitat.
·         Signar convenis amb empreses de diferents sectors per a sistematitzar les pràctiques en empreses, establint plans de formació bàsica comuna (competències mínimes a treballar). Fomentar la participació dels grups de recerca en aquest pla de formació.
·         Incrementar la xarxa d’universitats i escoles d’Erasmus.
·         Empleabilitat: establir mecanismes d’assessorament per a millorar l’empleabilitat dels alumnes en finalitzar els seus estudis.
·         Crear un viver d’empreses, amb bonificacions i exaccions inicials de lloguer en finalitzar els estudis als estudiants  brillants.
·         Racionalitzar i equilibrar la càrrega docent setmanal de l’estudiantat, implantant sistemes de coordinació amb la participació del PDI responsable d’assignatures de cada quadrimestre i la Delegació d’Estudiants.
·         Potenciar la Delegació d’Estudiants, vehiculant al màxim els suggeriments i les queixes dels alumnes a través dels seus representants.
·         Incrementar la participació dels alumnes en la vida social i cultural del campus.
·         Enfortir el sentiment de formar part d’una universitat, potenciant també la participació dels ex alumnes. Establir el dia de l’ex alumne, vinculat a uns dels dies institucionals importants del campus.

2.Les nostres activitats

Les diferents activitats desenvolupades al campus justifiquen la nostra existència, i a elles hem d’orientar els diferents plans d’actuació. 2.1.        Docència:

La docència és en bona part la nostra raó de ser,  i per aquest motiu la que ens marca el ritme bàsic de funcionament. En els darrers anys aquesta Escola ha aconseguit mantenir una oferta significativa de titulacions, però en el procés actual això no garanteix el futur, que comença cada dia.


Hem passat de tenir una escola amb les titulacions i les aules poc ocupades a una Escola on les aules ja gairebé són plenes, i en la que veiem com els alumnes es diversifiquen, emplenant les diferents titulacions. Impartim sis graus adaptats a l’EEES, quatre de l’àmbit industrial, que el proper curs veuran les seves primeres graduacions, i dos graus de l’àmbit TIC. A més, el proper curs començarem el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, i estem donant el suport administratiu a un programa de doctorat Erasmus Mundus.
Així, la nostra oferta docent abasta actualment els tres cicles de l’EEES, amb uns primers cicles (graus) a l’àmbit de l’Enginyeria Industrial d’:

 • ­Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte,
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica,
 • Enginyeria Mecànica,

 i, a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

 •         Enginyeria Informàtica,
 •         Enginyeria de Sistemes Electrònics.

 Un segon cicle a partir del  proper curs:
 •  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial,

 I un tercer cicle al programa de doctorat:
 • ­       Erasmus  Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments

 Únicament ens faltarà tenir un programa de doctorat propi per a completar i potenciar la ciclicitat de l’EEES, i haurem d’afavorir la participació del PDI del campus en activitats de doctorat. 

La qualitat, com a estratègia i com a necessitat, ens marca les pautes a seguir. Els reptes més immediats que tenim, i pels que hem de treballar són:

·           Revisar els graus: modificació de tot allò que hem detectat que s’ha de corregir.

·           Posar especial atenció a la coordinació de les titulacions, potenciant la figura dels coordinadors.

·           Enfortir la branca TIC, reorientant l’oferta a estudis amb més potencial de futur.

·           Analitzar la implantació d’una matrícula anual, per tal de disminuir el màxim el període entre quadrimestres. Aquesta mesura beneficia  especialment els bons estudiants, que no els ha calgut un examen final. Amb aquesta mesura podem esponjar més el calendari lectiu, molt compactat en aquests moments amb els exàmens parcial i el final, i uns processos administratius que condicionen l’inici del quadrimestre de primavera.

·           Incrementar el percentatge d’alumnes que fan pràctiques en empresa.

·           Establir un pla general de pràctiques en empresa, amb indicació de les competències a assolir. Afavorir la implicació dels grups de recerca en aquestes activitats. Habilitar la inclusió de les pràctiques en empresa en el Suplement Europeu al títol.

·           Màsters: buscar, com a mínim, un segon màster per a l’escola.

·           Doctorat: l’actual legislació atorga les potestats als departaments, però des de l’escola podem i hem de fer una política activa per a afavorir la presència dels programes de doctorat al campus.

·           Impulsar les dobles titulacions, per a les quals ja vàrem planificar unes vies ràpides i flexibles, fonamentalment a l’àmbit industrial.

·           Analitzar la possibilitat d’anar implantant la semipresencialitat als nostres estudis, per tal de captar estudiants amb dificultats horàries (estudiants que treballen).

·           Revisar l’oferta de grups de matí o de tarda, equilibrant la càrrega docent.

·           Impulsar la creació del Campus d’Estiu de la UPC, amb seu a Vilanova.


 

2.2.         Recerca i transferència de tecnologia:

La recerca, amb la transferència de tecnologia, és l’altre pilar de la nostra activitat. Tothom que hi participa d’aquestes activitats ha de veure reconeguda aquesta participació al màxim, i ha de sentir que realment la universitat recolza i promociona aquesta vessant. Les accions més immediates són:

·         Modificar la composició de la Comissió de Recerca, obrint-la a tots els grups de recerca del campus.

·         Exigir de la UPC la figura del promotor  tecnològic  al campus de forma estable. Concretar les tasques i els serveis que pot oferir la Promoció Tecnològica en una carta de serveis pública.

·         Millorar els canals de comunicació de la Unitat de Suport a la Recerca amb els investigadors per tal de conèixer les seves necessitats reals de promoció i de gestió (econòmica i administrativa).

·         Afavorir la implicació dels alumnes en la recerca, a través del programa de formació en pràctiques i del Treballs de Fi de Grau i de Màster.


Volem una Escola d’excel·lència universitària, pública i de qualitat, referent territorial de la UPC.

diumenge, 29 d’abril de 2012

3. Els eixos estratègics

Per una escola de tots i per a tots

Som una Escola que alguna vegada s’ha identificat com a Escola de mida humana. Som prou grans com a per a tenir un pes específic reconegut per la societat on estem geogràficament inserits, i som prou petits com per a conèixer i reconèixer totes i cadascuna de les persones que integrem la comunitat universitària.

Tenim la mida i el potencial humà per a esdevenir  una Escola que pot continuar creixent de forma continuada, no ja en alumnes, que estem arribant al límit desitjable, però sí en resultats. Estem en condicions d’incrementar la qualitat de les nostres activitats, d’esdevenir un centre d’excel·lència universitària.

Aquest creixement ha d’anar guiat per unes línies estratègiques d’actuació, i com a campus apostem clarament per la Sostenibilitat, la Internacionalització dels estudis i la docència de qualitat. Aquests eixos es complementen amb l’aportació actual del màster en sistemes ferroviaris.


 3.1.         La docència de qualitat:

La implantació dels graus ens ha permès ressituar-nos en el mapa universitari. La projecció de futur passa, en aquests moments, per garantir una docència de qualitat, d’acord amb els estàndards internacionals. Tenim ara una oportunitat per continuar lluitant per prestigiar aquests estudis, i en aquesta direcció les propostes són:


·        Establir aliances, i reforçar les existents, per tal de fer de Vilanova el referent de la UPC al sud de Barcelona.

·         Impulsar una reforma de les titulacions actuals, d’acord amb els principis de la qualitat, per tal de millorar la planificació i el rendiment de les titulacions, solucionant els problemes que hem anat detectant en la implantació.

·       Continuar amb la implantació de la Qualitat a la nostra Escola, iniciada amb l’acreditació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat a través del programa AUDIT. L’estratègia passa per fer convergir les actuacions als estàndards ISO. 

·       Revisar anualment els objectius i el perfil dels egressats, per tal d’adaptar les titulacions a aquestes necessitats.

·       Impulsar la creació d’un màster universitari en Disseny.

·      Liderar la creació d’un màster universitari en Sistemes Ferroviaris


 3.2.         La Internacionalització:

En un mon com l’actual hem de garantir al màxim que la formació del nostres estudiants els hi facilita la seva vida professional. En aquest sentit el domini d’una tercera llengua, l’anglès, és una necessitat per als enginyers i enginyeres. Les propostes son:


·       Enfortir l’EPS i l’IDPS com a eixos de la internacionalització i la mobilitat del campus en l’àmbit docent, consolidant les empreses col·laboradores.

·         Augmentar el nombre d’estudiants Erasmus (no EPS ni IDPS).

·       Augmentar el nombre de PAS i PDI que participa en el programa de formació en anglès, incentivant la implantació d’assignatures en aquest idioma.

·        Aconseguir un mínim de 24 ECTS en anglès a cada grau, a través de les assignatures obligatòries i/o optatives.

·        Fomentar l’intercanvi de professors entre universitats europees

3.3.        El ferrocarril:

El ferrocarril ha demostrat ser un sistema de transport competitiu i eficient. El futur de la mobilitat passa per desenvolupar aquest mitjà de transport, que presenta avantatges interessants a nivell mediambiental i també pel que fa a factors econòmics. Com a escola ens estem posicionant molt positivament en aquest camp, i no podem perdre oportunitats. La nostra proposta és:

·       Aconseguir convertir el campus en un referent en tot allò relatiu a la formació en els aspectes tècnics del ferrocarril.

·        Demanar la creació d’un màster universitari en Sistemes Ferroviaris, en base a l'actual màster


3.4.        La Sostenibilitat:

En el seu moment aquest campus va definir la sostenibilitat com un dels seus eixos estratègics, implantant una assignatura en totes les titulacions de grau. A mig termini aquesta anomalia històrica ha de desaparèixer per a  passar a una normalitat en la que els principis de sostenibilitat impregnin de manera natural l’oferta formativa, sense la necessitat d’assignatures específiques. El reforçament d’aquest axioma passa per visualitzar aquests principis d’una manera més institucional, per això, la proposta contempla:

 ·        Establir  a Vilanova una sots seu de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC.

·         Assegurar la total accessibilitat  al campus.

·         Vetllar per la sostenibilitat del campus.

·         Incorporar pràctiques i auditories d'eficiència energètica i optimització dels recursos emprats

·         Mantenir la nostra col·laboració en programes del CCD

4. Els medis


Volem fer front, al vostre costat, als reptes que tenim.

Els medis no són únicament els medis materials, són tot aquest conjunt d’eines que ens permeten fer les nostres activitats, de manera que tots ens sentim el màxim de satisfets.  Hem de superar les deficiències que tenim, algunes ja endèmiques, ens hem d’avançar a les previsions de futures necessitats, i l’hem de fer amb els medis de que disposem o podem generar. Els moments de crisi no poden ser un obstacle per a reivindicar allò que creiem hem de tenir. Hem de millorar les formes de treballar per a sentir-nos millor i oferir un millor servei, i hem de tenir present la societat que ens envolta.                               

4.1.         Els medis materials:

Aquests son els que tenen un efecte més immediat sobre les nostres activitats, els que visualitzem més ràpidament. Les nostres propostes són:


·         Aulari: Exigir als serveis centrals de la universitat una solució permanent i eficaç als problemes que patim de climatització des de la seva inauguració.

·         Sala d’Actes: remodelació de la Sala d’Actes, fent-la totalment accessible.

·         Vestíbul de l’edifici principal: Ha de ser un punt de trobada i no únicament un de pas. Hem de dotar aquest espai del mobiliari adient per a fer-lo amigable.

·         Creació de més sales de treball per a grups reduïts.
4.2.         L’organització:

Sense una idea clara i concreta de cap a on volem avançar com a col·lectiu, difícilment podrem millorar en els principals temes i aspectes que prioritzen, i caracteritzen, el nostre programa de treball per als propers anys. La visió compartida de com hem d’encarar la Universitat, dins dels moments de canvi i incertesa actuals del món universitari demanen, més que mai, una organització flexible, orientada a objectius i coherent amb la cultura de qualitat amb la que volem treballar. L’actual model organitzatiu s’ha de revisar, com a conseqüència d’aquests principis de qualitat que ens hem donat, i introduir les millores que calguin. Algunes modificacions ens vindran condicionades, d’altres dependran fonamentalment de nosaltres:
·         Modificació del reglament de l’escola. El reglament de l’escola és el compendi de les regles per les quals hem de funcionar.  Una vegada aprovi el Parlament de Catalunya els nous estatuts de la UPC ens tocarà adaptar el nostre reglament. Serà el moment de fer-lo més participatiu, més enllà de l’actual esperit que marquen els estatuts proposats per la nostra universitat, i d’adaptar aquestes normes de funcionament als nous moments.


·         Fomentar les bones pràctiques en totes les nostres activitats, mitjançant la publicació de la carta de serveis, i l’increment del nivell de transparència en la gestió i en els resultats, tant del PDI com del PAS.


·         Avançar  en el reconeixement d’aquelles activitats i iniciatives que aportin un valor afegit a la nostra imatge, i especialment del professorat amb docència excel·lent i del PAS amb resultats extraordinaris.

·         Continuar treballant per facilitar la formació específica pels col·lectius PAS i PDI, en línia amb la cultura de servei i qualitat que representa el nou marc docent europeu, tots dotant-nos dels recursos i eines organitzatives adequades.
·         Revisar l’organització de la UTG, exigint de gerència els medis necessaris per a complir amb les seves funcions.

4.3.         Les aliances:

Som un centre universitari amb unes característiques pròpies, més proper al nostre entorn més immediat que d’altres centres. Aquesta singularitat ens permet un posicionament especial, i ens obliga a tenir una presència activa que hem de cuidar i aprofitar per a incrementar el nostre pes específic en el mon universitari. Les propostes en aquest àmbit són:
·         Enfortir les relacions amb la societat mitjançant la creació d’un Consell Assessor, on estarien representades les Institucions (ajuntaments) i els agents socials (empreses, col·legis professionals, etc). Aquest consell assessor hauria d’aportar una visió externa dels objectius del nostre centre, i serviria per a dinamitzar i enfortir la nostra oferta.

·         Difondre regularment, i de forma estructurada, l’impacte en la societat de les nostres activitats. Creació d’un butlletí electrònic de difusió de les nostres activitats i dels nostres resultats (convenis amb empreses, projectes de recerca, publicacions científiques, premis o reconeixements al personal del campus, etc.).

·         Promoure la creació de l’illa del coneixement a Vilanova i la Geltrú, amb la peatonalització de l’avinguda Víctor Balaguer.


Amb totes aquestes accions pretenem millorar el nostre futur, fent una escola de tots i per a tots, i ho podem fer amb tu.

Tenim la capacitat per a fer-ho, de tu depèn fer-ho possible.

El passat recent,

Les propostes,


Valors de referència: any 2011[i]
[i] Dades estadístiques obtingudes de les dades públiques UPC.