dilluns, 30 d’abril de 2012

1. Els nostres actius: Les persones

L’actiu més important que tenim són les persones: professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat. Les necessitats, les aspiracions són diferents, havent-hi punts d’intersecció, i les solucions han de ser complementàries. Cal actuar de forma global de manera que tothom es senti implicat, cal la complicitat de tothom per a aconseguir allò que volem, cal fer front a la responsabilitat que tots en tenim.  


Des de la direcció s’han d’impulsar mecanismes de participació i de coordinació, millorant les actituds i els mecanismes de la comunicació. La direcció no la forma únicament el director i el seu equip directiu, en formen part també els comissionats, els coordinadors i els membres de les diferents comissions. Tothom ha de veure’s formant part d’aquesta direcció, cadascú en el seu àmbit de participació, i el director com a impulsor i dinamitzador d’aquesta xarxa.


El govern més immediat de l’Escola passa per allò que coneixem com a equip directiu, i la seva estructura funcional seria:



No és una estructura de capes concèntriques, els diferents membres que la integrem hem de tenir una relació directa amb tot i amb tothom, sense traves.




1.1.         El PDI:

El PDI és l’eix conductor de les activitats principals de la nostra institució: la docència, la recerca i la transferència del coneixement. Desprès d’uns anys d’adaptació a unes formes noves de treballar, com ha estat la implantació de l’EEES, toca ara revisar també com ha afectat aquest procés al PDI. Les accions més immediates haurien de ser:
·         Reconeixement de les activitats de tutorització i de coordinació, entre d’altres. Aquest reconeixement fins ara no ha estat prou eficient, degut a la manca de recursos que hem patit els darrers anys. En aquesta línia, la incorporació dels assistents docents de l’AGAUR podria suposar un suport a la tutorització.
·         Increment del nivell de participació del PDI en la vida del campus, aquesta participació no és únicament en els òrgans de govern, que ja està definida, sinó també en el desenvolupament ordinari de les diferents activitats.
·         Simplificació dels processos administratius, de forma que facilitin més encara el treball del PDI. Especial atenció s’ha de posar en eliminar els documents físics i en agilitar els  tràmits.
·         Aconseguir PDI amb nivell acadèmic consolidat als departaments, i exigir als departaments vetllar per complir amb aquest compromís. El més immediat és aconseguir PDI a temps complet, permanent i doctor, i canviar la tendència de considerar Vilanova com a dipòsit de punts docents per a estabilitzar i/o promocionar PDI a altres campus. La direcció donarà el seu suport a totes aquelles seccions que exigeixin als seus departaments la consolidació del PDI a temps complet.

1.2.         El PAS:

El PAS viu moments d’incertesa i d’angoixa, no aliens als que patim el conjunt del personal de la universitat. La defensa de la universitat pública de qualitat, com a model fonamental del sistema universitari, passa per reivindicar mesures que dignifiquin el paper de tot el personal, i no la seva criminalització. En aquest sentit les accions més immediates haurien de ser:
·         Estabilització del PAS, garantint el compliment d’allò acordat pel Consell de Govern amb l’aprovació de la UTG. Defensarem davant els òrgans de decisió de la UPC els llocs de treball de tot el personal que actualment pertany al nostre campus.
·         Increment del nivell de participació del PAS en la vida del campus. Reunions periòdiques amb els caps d’àrea per estar més a prop seu i copsar, de forma més directa, els problemes i les inquietuds que puguin haver-hi.
·         Extensió de l’e_administració al major número possible de processos, amb la finalitat de facilitar la labor del PAS i minimitzar la gestió documental en format físic.
·         Promoure la formació del personal, orientada a assolir uns estàndard superiors de qualitat i una millor opció de promoció.

1.3.         L'Estudiantat:

No pel fet de ser situat en darrer lloc és el menys important. Les activitats bàsiques, com són la docència i en part la recerca, giren al voltant de l’estudiantat, i l’estudiantat n’és  l’eix vertebrador. Cal planificar accions adreçades a millorar el rendiment acadèmic, però també a garantir l’empleabilitat i el grau de satisfacció respecte a la nostra escola.  Els temes pendents són:
·         Acabar d’implantar el pla d’acció tutorial.
·         Promoure que el 100% dels estudiants participin en programes de pràctiques o de mobilitat.
·         Signar convenis amb empreses de diferents sectors per a sistematitzar les pràctiques en empreses, establint plans de formació bàsica comuna (competències mínimes a treballar). Fomentar la participació dels grups de recerca en aquest pla de formació.
·         Incrementar la xarxa d’universitats i escoles d’Erasmus.
·         Empleabilitat: establir mecanismes d’assessorament per a millorar l’empleabilitat dels alumnes en finalitzar els seus estudis.
·         Crear un viver d’empreses, amb bonificacions i exaccions inicials de lloguer en finalitzar els estudis als estudiants  brillants.
·         Racionalitzar i equilibrar la càrrega docent setmanal de l’estudiantat, implantant sistemes de coordinació amb la participació del PDI responsable d’assignatures de cada quadrimestre i la Delegació d’Estudiants.
·         Potenciar la Delegació d’Estudiants, vehiculant al màxim els suggeriments i les queixes dels alumnes a través dels seus representants.
·         Incrementar la participació dels alumnes en la vida social i cultural del campus.
·         Enfortir el sentiment de formar part d’una universitat, potenciant també la participació dels ex alumnes. Establir el dia de l’ex alumne, vinculat a uns dels dies institucionals importants del campus.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada