diumenge, 29 d’abril de 2012

3. Els eixos estratègics

Per una escola de tots i per a tots

Som una Escola que alguna vegada s’ha identificat com a Escola de mida humana. Som prou grans com a per a tenir un pes específic reconegut per la societat on estem geogràficament inserits, i som prou petits com per a conèixer i reconèixer totes i cadascuna de les persones que integrem la comunitat universitària.

Tenim la mida i el potencial humà per a esdevenir  una Escola que pot continuar creixent de forma continuada, no ja en alumnes, que estem arribant al límit desitjable, però sí en resultats. Estem en condicions d’incrementar la qualitat de les nostres activitats, d’esdevenir un centre d’excel·lència universitària.

Aquest creixement ha d’anar guiat per unes línies estratègiques d’actuació, i com a campus apostem clarament per la Sostenibilitat, la Internacionalització dels estudis i la docència de qualitat. Aquests eixos es complementen amb l’aportació actual del màster en sistemes ferroviaris.


 3.1.         La docència de qualitat:

La implantació dels graus ens ha permès ressituar-nos en el mapa universitari. La projecció de futur passa, en aquests moments, per garantir una docència de qualitat, d’acord amb els estàndards internacionals. Tenim ara una oportunitat per continuar lluitant per prestigiar aquests estudis, i en aquesta direcció les propostes són:


·        Establir aliances, i reforçar les existents, per tal de fer de Vilanova el referent de la UPC al sud de Barcelona.

·         Impulsar una reforma de les titulacions actuals, d’acord amb els principis de la qualitat, per tal de millorar la planificació i el rendiment de les titulacions, solucionant els problemes que hem anat detectant en la implantació.

·       Continuar amb la implantació de la Qualitat a la nostra Escola, iniciada amb l’acreditació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat a través del programa AUDIT. L’estratègia passa per fer convergir les actuacions als estàndards ISO. 

·       Revisar anualment els objectius i el perfil dels egressats, per tal d’adaptar les titulacions a aquestes necessitats.

·       Impulsar la creació d’un màster universitari en Disseny.

·      Liderar la creació d’un màster universitari en Sistemes Ferroviaris


 3.2.         La Internacionalització:

En un mon com l’actual hem de garantir al màxim que la formació del nostres estudiants els hi facilita la seva vida professional. En aquest sentit el domini d’una tercera llengua, l’anglès, és una necessitat per als enginyers i enginyeres. Les propostes son:


·       Enfortir l’EPS i l’IDPS com a eixos de la internacionalització i la mobilitat del campus en l’àmbit docent, consolidant les empreses col·laboradores.

·         Augmentar el nombre d’estudiants Erasmus (no EPS ni IDPS).

·       Augmentar el nombre de PAS i PDI que participa en el programa de formació en anglès, incentivant la implantació d’assignatures en aquest idioma.

·        Aconseguir un mínim de 24 ECTS en anglès a cada grau, a través de les assignatures obligatòries i/o optatives.

·        Fomentar l’intercanvi de professors entre universitats europees

3.3.        El ferrocarril:

El ferrocarril ha demostrat ser un sistema de transport competitiu i eficient. El futur de la mobilitat passa per desenvolupar aquest mitjà de transport, que presenta avantatges interessants a nivell mediambiental i també pel que fa a factors econòmics. Com a escola ens estem posicionant molt positivament en aquest camp, i no podem perdre oportunitats. La nostra proposta és:

·       Aconseguir convertir el campus en un referent en tot allò relatiu a la formació en els aspectes tècnics del ferrocarril.

·        Demanar la creació d’un màster universitari en Sistemes Ferroviaris, en base a l'actual màster


3.4.        La Sostenibilitat:

En el seu moment aquest campus va definir la sostenibilitat com un dels seus eixos estratègics, implantant una assignatura en totes les titulacions de grau. A mig termini aquesta anomalia històrica ha de desaparèixer per a  passar a una normalitat en la que els principis de sostenibilitat impregnin de manera natural l’oferta formativa, sense la necessitat d’assignatures específiques. El reforçament d’aquest axioma passa per visualitzar aquests principis d’una manera més institucional, per això, la proposta contempla:

 ·        Establir  a Vilanova una sots seu de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC.

·         Assegurar la total accessibilitat  al campus.

·         Vetllar per la sostenibilitat del campus.

·         Incorporar pràctiques i auditories d'eficiència energètica i optimització dels recursos emprats

·         Mantenir la nostra col·laboració en programes del CCD

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada